Organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Î.S. „MoldATSA”

ANUNŢ

cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru ocuparea

funcţiei de Administrator al Î.S. „MoldATSA”

 

Consiliul de Administraţie al Î.S. „MoldATSA” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Î.S. „MoldATSA”.

 

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Î.S. „MoldATSA” este MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162, et. 14, bir. 1402; 


Persoana responsabilă de primirea documentelor: Doamna Emilia GRĂJDIERU, tel. 022 820-712; fax 022 546-564;

e-mail: secretariat@mtid.gov.md

 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, este pînă la data de  19 iunie 2014, ora 17 00, prelungit pînă la 4 iulie 2014, ora 17-00, inclusiv.

 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este expusă în anexa la prezentul aviz „Condiţii şi criterii referitoare la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator al Î.S. „MoldATSA”.

 

 

Condiţii şi criterii

referitoare la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea

funcţiei de Administrator al Î.S. „MoldATSA”

 

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16.06.1994 cu modificările şi completările ulterioare, Procesului verbal nr. 5 din 30.05.2014, Consiliul de administraţie anunţă despre desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat „MoldATSA”.

 

 Informaţia necesară:

 

Denumirea întreprinderii: Întreprinderea de Stat „MoldATSA”, bd. Dacia 80/4, MD-2026,

mun.Chişinău

 

Denumirea funcţiei vacante: Administrator

Scopul general al funcţiei: Asigurarea organizării, conducerii, şi funcţionării eficiente a Î.S.

„MoldATSA” prin elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare, identificarea şi utilizarea oportunităţilor de afaceri, acumularea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare pentru activitatea întreprinderii.

 

Sarcinile principale ale Administratorului:

 

 • a) organizarea îndeplinirii programului de activitate al întreprinderii;
 • b) punerea în aplicare şi menţinerea unui sistem de administrare a activităţilor de ATM/ANS conform standardelor internaţionale şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem;
 • c) asigurarea utilizării eficiente şi sporirea bunurilor primite în gestiune operativă;
 • d) executarea deciziilor fondatorului şi consiliului de administraţie;
 • e) menţinerea nivelului de pregătire şi de competenţă al personalului Î.S. „MoldATSA” pentru a-i permite acestuia să îşi execute sarcinile stabilite;
 • f) asigurarea respectării neîntrerupte a cerinţelor în domeniul ATM/ANS;
 • g) reprezintarea intereselor Î.S. „MoldATSA” în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi cu organele de justiţie;
 • h) îndeplinirea altor obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii Întreprinderii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

Criterii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei de Administrator

 

Cerinţe generale:

 

 • a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul în Republica Moldova;
 • b) să posede limba de stat;
 • c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • d) să nu depăşească limita vîrstei de pensionare (57 ani – femei; 62 ani – bărbaţi);
 • e) să nu aibă antecedente penale nestinse sau condamnare pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie sau condamnare la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească irevocabilă;
 • f) să dispună de studii superioare;
 • g) să posede cunoştinţe în domeniul managementului;
 • h) să cunoască legislaţia în domeniul gestiunii proprietăţii publice;
 • i) să deţină cunoştinţe privind tehnicile de negociere;
 • j) să cunoască politicile şi procedurile eficiente de lucru cu personalul angajat;
 • k) să posede abilităţi de lucru cu informaţia, de planificare, organizare, analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de argumentare, prezentare şi soluţionare a problemelor, de aplanare a conflictelor;
 • l) să dea dovadă de spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, să tindă spre dezvoltare profesională continuă.

 

 

Cerinţe specifice:

 

 • a) Studii în domeniul aviaţiei civile, economice sau juridice;
 • b) Experienţă de muncă  în domeniul aviației civile de cel puţin 5 ani.
 • c) Experienţă de muncă în funcții de management în domeniul aviației civile de cel puţin 2 ani (experienta respectivă în perioada ultimilor 10 ani va fi un avantaj).
 • d) Experienţă de muncă în cadrul întreprinderilor din domeniul navigaţiei aeriene şi managementului traficului aerian, cel puțin 1 an va fi un avantaj;
 • d) Experienţă de cooperare cu organizaţii internaţionale de specialitate;
 • e) Cunoaşterea limbii de stat, engleze şi rusă la nivelul care să permită îndeplinirea corespunzătoare a atribuiţiilor de serviciu se va evalua în cadrul interviului;
 • f) Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet.

 

 

Legislaţia relevantă

Constituţia Republicii Moldova;

 

Acte legislative cu caracter general:

 

 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;
 • Legea cu privire la conflictul de interese nr.16- XVI din 15.02. 2008;
 • Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25 .04. 2008;
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07. 1994;
 • Legea cu privire la Guvern nr.64-XII din 31.05.1990;

 

 

Acte legislative şi normative în domeniul de specialitate:

 

 • Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 09.07.1997;
 • Legea privind securitatea aeronautică nr. 92-XVI din 05.04.2007;
 • Legea privind controlul spaţiului aerian nr. 143 din 21.06.2012;
 • Legea cu privire a întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.1994;
 • Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992;
 • Legea salarizării nr. 847- XV din 14.02.2002;
 • Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05. 1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

 

 

Lista documentelor ce urmează să fie prezentate de către candidaţii pentru participarea la concurs:

 

 • Fişa personală de evidenţă a cadrelor sau cererea de înscriere în concurs;
 • Copia de pe buletinul de identitate;
 • Copiile de pe diplomele de studii;
 • Certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare, după caz;
 • Copia de pe carnetul / carnetele de muncă;
 • Copia de pe adeverinţa de recrut sau livretul militar;
 • Curriculum vitae;
 • Cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale.

 

În cazul depunerii declaraţiei pe propria răspundere, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului (cazierul) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate vor fi autentificate notarial sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.