Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor financiare

 

Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat „MoldATSA”

 

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului)

Mun. Chișinău, bd. Dacia 80/4. Secția Secretariat

 

Numărul de telefon şi persoana de contact: 022 856 877 email: griniuc@moldatsa.md Griniuc Iurie

 

Obiectul achiziţiei: Linie de credit în valoare de 72 milioane lei

 

Cerinţele faţă de serviciile financiare solicitate

 

Nr.
d/o

Tipul serviciilor

Cerinţe

Perioada

Altă 
informaţie

 

 Linie de credit

Debursarea 

12 luni de la data semnării contractului

 

 

 

Rambursarea

24 luni de la data debursării

 

 

 

Posibilitatea rambursării înainte de termen

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 26.02.2016 ora 17.00

 

Data/ora desfăşurării concursului: 03.03.2016 ora 10.00

 

Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lângă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă):

Cele mai avantajoase condiții a ratei dobânzii și a comisionului aferent creditului..

Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor financiare: Debursarea creditului va avea loc în perioada de 12 luni, în rate lunare egale. Rambursarea se va efectua în decurs de 24 luni de la data recepționării ultimii tranșe a creditului.

Valuta şi modul de achitare: Lei moldovenești, din sursele proprii

Termenul de valabilitate a ofertelor: Perioada contractată

 

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1) informaţia privind denumirea, adresa juridică, datele de contact ale ofertantului;

2) extrasul din Registrul de stat;

3) copia licenţei eliberată de către Banca Naţională a Moldovei;

 

Alte informaţii: Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Caiet de sarcini